Saadet

Jun 21, 2013 by

Orijinali: “Saadet, kâfî miktarda kazâ-i hâcet ile hâsıl olan bir lahzâ telezzüzden ibarettir. Zaman zaman vuku’unda huzur vardır. Dâimî surette kâzâ-i hâcet ishal demek olur ki anda huzur bulunmaz, ol mülâyemet temenni edilmese yeğdir.” Sadeleştirilmişi: Mutluluk ihtiyacın yeteri miktarda karşılanması ile ortaya çıkan bir anlık lezzetten ibarettir. Bunun zaman zaman olması insana huzur getirir. Sürekli ihtiyaç gidermek yoluyla lezzet halinde olmak ishal olmak gibidir ve bu durum insana huzur vermez. Böyle bir yumuşaklık halinin arzu edilmemesi daha iyidir. Kaynak: Mücellidzâde, Kitabü’s-sîmâ, Çekme-i Sağîr, Sene:1434, s.12 Sadeleştiren: Ayhan...

Oku

Aşk ve Akıl

Jun 19, 2013 by

Farsça Orijinali:  “Aşk-ı nâ-akl câlibi rezalet est Akl-ı na-aşk câlib-i felaket est” Türkçesi:  “Akılsız aşk rezalet, aşksız akıl felaket getirir.” Kaynak: Mücellidzâde, Kitabü’s-sîmâ, Çekme-i Sağîr, Sene:1434, “Bâbü’l-‘Işk” , s.18 Çeviren: Ayhan...

Oku