Saadet

Haz 21, 2013 by

Saadet

Orijinali:

“Saadet, kâfî miktarda kazâ-i hâcet ile hâsıl olan bir lahzâ telezzüzden ibarettir. Zaman zaman vuku’unda huzur vardır. Dâimî surette kâzâ-i hâcet ishal demek olur ki anda huzur bulunmaz, ol mülâyemet temenni edilmese yeğdir.”

Sadeleştirilmişi:

Mutluluk ihtiyacın yeteri miktarda karşılanması ile ortaya çıkan bir anlık lezzetten ibarettir. Bunun zaman zaman olması insana huzur getirir. Sürekli ihtiyaç gidermek yoluyla lezzet halinde olmak ishal olmak gibidir ve bu durum insana huzur vermez. Böyle bir yumuşaklık halinin arzu edilmemesi daha iyidir.

Kaynak: Mücellidzâde, Kitabü’s-sîmâ, Çekme-i Sağîr, Sene:1434, s.12

Sadeleştiren: Ayhan AYKUT

Related Posts

Share This